Зозе Mургоски
Македонско-англиски речник

Zoze Murgoski
Macedonian English Dictionary

Зозе Мургоски - Македонско англиски речник © 2005-2024
Преработено и проширено електронско издание - Програмирање и поддршка: Владимир Цветкоски


Zoze Murgoski - Macedonian English Dictionary © 2005-2024
Revised and expanded electronic edition - Programming and support: Vladimir Cvetkoski